sirius

Samverkan som ger framgång

29 november, 2016

På SCA Ortviken har förtroendefull samverkan länge präglat kontakterna mellan företaget och de fackliga organisationerna.

sca-ortviken-dsc7836

Uppriktighet och en god samtalston är en grund för förtroendefull samverkan, menar fabrikschefen Kristina Enander och Jan Öberg, ordförande för Pappers.

Ortvikens pappersbruk, strax utanför Sundsvall, tillverkar obestruket och bestruket tryckpapper, LWC, på tre maskiner. Råvaran är färsk granmassaved, framför allt från SCA:s egna skogar i norra Sverige. Produktionskapaciteten är 775 000 ton papper per år. SCA Ortviken har idag ca 625 anställda.

Inom företaget har man målmedvetert arbetat för samverkan som en viktig grundsten för en bra arbetsmiljö i en effektiv organisation.

– En central framgångsfaktor är uppriktighet, framhåller Kristina Enander, fabrikschef på SCA Ortviken. Vi vet ju att vi alla tillsammans måste jobba för att verksamheten ska vara lönsam och kunna utvecklas.

En av många kontaktpunkter är samrådsgrupperna.

– Där diskuteras frågor som direkt berör dem som jobbar vid maskinerna, så de grupperna är en väldigt viktig del av samverkansarbetet här på bruket, framhåller Jan Öberg, ordförande i Pappers .

Bra samtalsklimat

Att det finns samrådsgrupper leder emellertid inte med automatik till att samverkansambitionerna uppnås.

– Ska det fungera måste det finnas ett bra samtalsklimat, där alla parter har respekt för varandras ståndpunkter. Jag vågar påstå att det är utmärkande för Ortviken, säger Jan Öberg.

En vilja att lösa gemensamma problem

– Nu behöver vi inte lyfta hylsorna så högt som förr. Det sparar både axlar och armbågar, konstaterar skyddsombuden Åsa Sjödin och Kent Hörnlund.

Ombyggnaden som underlättat operatörernas arbete är en följd av att skyddsombuden tagit upp frågan i samrådsgruppen för LWC-1-blocket på Ortvikens Pappersbruk. Många av dem som jobbar vid rullmaskinenerna hade fått problem och man misstänkte att lyften av rullhylsor var orsaken.

Måste förändras

På senare tid då hylsorna blivit större och tyngre ökade besvären och alla insåg att en förändring måste göras.

– Rullhylsorna måste lyftas manuellt till rullmaskinens inmatning. Vår tanke var att det ”staket”, som av säkerhetsskäl finns vid hylsinmatningen var onödigt högt. Att sänka den barriären visade sig vara ett ganska stort ingrepp, men i somras blev det gjort, konstaterar Kent Hörnlund.

Fick effekt

Ännu är det för tidigt att göra någon mer omfattande utvärdering, men klart är att åtgärden fått positiv effekt

– Vi som jobbar vid maskinen märker att lyften går betydligt lättare nu. Det allra bästa är att bruksledningen beslutat göra samma ombyggnad på ytterligare en av brukets rullmaskiner som är av precis samma typ. På så vis tror jag att många arbetsskador kan undvikas, säger Åsa Sjödin.

Löser viktiga problem

Lyften av rullhylsorna är bara ett av många exempel på hur man i samrådsgruppen lyckats lösa viktiga problem, framhåller Jan Öberg, ordförande för Pappers avd 16 Ortviken.

En annan förutsättning är att fackens ombud är väl samordnade och kan lägga fram gemensamma förslag till både block- och bruksledning.

– Då blir det konstruktiva samtal. Visst kan vi vara rejält oense ibland, men till slut brukar vi bli överens, säger Jan Öberg med ett leende.

Etablerad struktur

Mia Berglund har, som nybliven HR-chef, hanterat neddragningar som är följden av senare års produktionsbegränsningar.

– Att det fanns en väl etablerad struktur för hur samverkan mellan facken och ledningen skulle ske var då till stor hjälp. Själva formen för hur de här frågorna skulle hanteras var tydlig. Det gjorde att vi direkt kom igång med konstruktiva diskussioner, konstaterar hon.

Det som slog Mia allra mest var prestigelösheten vid de förhandlingar som fördes:

– Det tycktes inte spela någon roll om det var facken eller ledningen som presenterade ett förslag. Alla lyssnade och sa vad de tyckte. Den goda kulturen har vi stor nytta av nu när brukets framtidsplaner diskuteras, säger Mia Berglund.

Den dagliga dialogen fångar upp personalens idéer

sca-ortviken-sc7847

Arbetsmiljön har blivit mycket bättre nu efter ombyggnaden, konstaterar skyddsombuden Åsa Sjödin t.v och Kent Hörnlund, här i samspråk med blockchefen Sofia Burström.

– Den dagliga dialogen är det viktigaste. Det är samtalen i kontrollrummen och de enkla avstämningarna oss arbetskamrater emellan som är själva grunden till det vi kallar förtroendefull samverkan, säger Sofia Burström, blockchef på SCA Ortviken.

Sofia Burström kom till Ortviken direkt efter examen som civilingenjör vid KTH. Efter jobb som utvecklingsingenjör och processingenjör utsågs hon i september 2015 till blockchef för LWC-1. Där är hon nu chef för 103 operatörer och en ledningsgrupp på åtta ingenjörer.

Bruket har en omställningsperiod bakom sig, men idag ser man framåt med optimism. För att stärka brukets konkurrenskraft på världsmarknaden för tryckpapper ligger fullt fokus nu på effektivisering. Det är en svår uppgift, där förtroendet mellan blockledning och medarbetarna i produktionen är av stor betydelse.

– Utrymmet för större investeringar är idag mycket begränsat. Därför handlar det om att jobba smartare och producera i toppklass med den maskinutrustning vi nu har. Utmaningen är att få alla medarbetare att jobba mot det målet, säger hon.

Standardiserade arbetsmetoder

Till exempel arbetar man just nu med att ta fram ta nya standardiserade arbetsmetoder för samtliga skift, samtidigt som det görs grundliga genomgångar av all maskinutrustning. Uppföljningsarbetet har också intensifierats för att hitta orsakerna till banbrott och andra driftstörningar.

– Det finns hög kompetens hos våra medarbetare. Att ta tillvara deras goda idéer är en viktig uppgift för mig som chef.

Vilja att nå målen

Engagemanget är stort och viljan att nå de nya produktionsmålen märks tydligt. En del av förklaringen kan vara att SCA nyligen tog beslut om att inte gå vidare med planerna på att bredda Ortvikens verksamhet mot förpackningsområdet. Istället ska specialprodukter inom tryckpappersområdet vara paradgrenen.

– De är ju våra nyckelprodukter, det vi verkligen kan och vi ska fortsätta på den linjen. Jag känner att alla som jobbar på bruket vill visa att det går att hitta lönsamhet i den sektorn, även om konkurrensen är stenhård. De bruk som är mest effektiva blir vinnarna, säger Sofia Burström.