sirius

En tredje väg för utbildning

14 mars, 2017

Med två operatörer som behöver grundläggande processkunskap har Elias Holmgren på Holmen Paper Hallsta tidigare stått inför ett dilemma; att anordna en kurs för det fåtal som behöver nu eller vänta in fler på bruket som behöver samma utbildning inom några år.

– Idag finns en tredje väg, konstaterar Elias, som via utbildningsplattformen har kontakt med SCA Ortviken där man har samma problematik.

elias-och-mathias-1

Elias Holmgren  från HR och operatören Mathias Örtengren på Holmen Hallsta AB. Elias samarbetar med andra bruk för att få igång utbildning, nu planeras en grundutbildning tillsammans med SCA där bl a Mathias kan bli aktuell.

– Tillsammans kan vi arrangera en skräddarsydd utbildning som är bra för samtliga – operatörerna får både fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte med andra operatör på andra bruk.

Hoppa i båten och köra

Plattformen på Sirius Kompetensforum har funnits en tid men ännu inte fått den effekt som var tänkt från början. Många bruk har fortfarande bara ett fåtal informationsmottagare, personer i ansvarig ställning ute i produktionen är strategiskt viktiga att få med – de ser behoven och behöver veta om utbildningar är på gång.

– Möjligheterna finns, det är bara att hoppa i båten och köra, säger Torbjörn Höglund, kompetensutvecklare inom SCA Ortviken.

Den utbildning som han nu skissar på tillsammans med Elias Holmgren är öppen för fler bruk – det är bara att gå in via portalen och anmäla ett intresse.

– Det är bra om fler hakar på, betonar Elias Holmgren. Vi jobbar ju med samma fibrer och ånga är ånga…

Tanken, för Holmens del, är att utbilda två operatörer som idag jobbar på rullmaskin i Hallstavik så att de på sikt också ska kunna arbeta vid en av pappersmaskinerna.

– De behöver en grundplattform med parametrar för kvalitet i papperet, pappersmassateknik, processlära, fiberuppbyggnad, energikunskap, strömningslära med flöde och pumpar, processkemi, miljö/utsläpp, styr- och reglerteknik, flödesscheman…

Elias har en lång lista som handlar om processerna bakom skärmarna där produktionsekonomi är en annan viktig del.

Lokala anpassningar

Torbjörn Höglund ser möjligheterna att göra lokala anpassningar; att tydliggöra behovet inför utbildningsanordnarna:

– Någon processingenjör här på SCA och någon processingenjör på Holmen kan putsa på detaljerna.

Men i grunden har vi samma problem här som där, vi har anställda som måste kläs på kunskap i processkunskap. Medarbetare som har jobbat ett par år, hela branschen har samma bekymmer. Och med en gemensam portal på nätet kan branschen samordna sina utbildningsbehov.

– Förr var det utbildningsanordnarna som hörde av sig till oss. Nu är det vi som talar om vårt behov, säger Torbjörn Höglund, som varit involverad i arbetet med att ta fram plattformen Sirius Utbildningscentrum.

Inget färdigt smörgåsbord

– Det är inget färdigt smörgåsbord som erbjuds. Vi beställer utefter våra behov. Men måste samtidigt bli bättre beställare och se till att alla ansvariga chefer inom bruket får tillgång till utbildningsportalen. Alla ska se vilka utbildningar som är på gång.

– Principen är väldigt enkel. Det handlar om en gemensam portal där vi inom branschen ska publicera våra behov, berättar Torbjörn Höglund.

– Vi har länge varit dåliga på att beställa den utbildning vi saknar. Nu kan vi ha en intern dialog, prata ihop oss och skräddarsy just den utbildning vi behöver.

Befattningsutbildningar

Befattningsutbildningar som är specifika för massa- och pappersindustrin kan samordnas av den egna branschen.

Det handlar i första hand om befattningsutbildningar som rullare, torkare, maskinförare etc.

– Via portalen kan vi från Ortviken, eller något annat bruk, berätta om behovet utan att behöva köpa en hel utbildning. Idag är risken att en operatör förblir outbildad några år i väntan på att det ska bli en fulltalig grupp.

– Samtidigt kan utbildningsleverantörerna se ett kommande behov och vässa sina knivar, fortsätter Torbjörn. De vet att det kommer en förfrågan, istället för att – som idag – höra av sig till bruken och erbjuder olika kurser.

Ligger steget före

– Skillnaden är att inom Sirius ligger vi steget före, vi har ingen aktuell utbildning när vi går ut med förfrågan – bara ett behov. Vi inom branschen pratar ihop oss och kan tillsammans hitta en leverantör av en lämplig utbildning.

Företagsspecifika också

Han inser att vissa utbildningar kan vara företagsspecifika.

– Men då kan kanske 60 procent av utbildningen vara gemensam och de sista 40 procenten vara specifika för ett enskilt bruk.

Elias ser mer än strikt utbildningsmässigt på tanken på det gemensamma:

– Vi visar att vi satsar på våra medarbetare, vi blir attraktiva och stärker varumärket när vi låter våra operatörer träffa kollegor inom branschen, säger han.

holmen-1_dsc1363

Med gemensamma utbildningar både på grundläggande och mer avancerad nivå kan vi utbilda anställda när vi har behov av det.  Därför skulle det vara perfekt att kunna samordna utbildningar med andra bruk, tycker Ulf Mattsson skiftchef för operatörer, Kristina Frödin personalledare för massa/media, Elias Holmgren HR-generalist, Anders Thorén sektionschef PM12 och emballering samt längst till höger Hans Karlsson som är personalledare för PM och emballering.

Vad gör ett massa- eller pappersbruk som har en handfull operatörer som behöver utbildning?

– Hittills har vi sett på vilka utbildningar som leverantörerna erbjuder och ser om någon passar, säger Hans Karlsson, personalplanerare på Holmen Paper Hallsta.

– Det blir betydligt bättre om vi diskuterar vårt behov, ser vad som fattas och kan dra igång en utbildning åt det hållet, säger han.

– Vi vet ju när behovet av utbildning finns bland operatörerna.

Han diskuterar utbildning med några kollegor i Hallstavik; Ulf Mattsson skiftchef för operatörer, Kristina Frödin personalledare för massa/media, Elias Holmgren HR-generalist och Anders Thorén som är sektionschef på PM12 och emballering. Alla tillhör gänget med informationsmottagare på Holmen Paper Hallsta AB och får snabbt signaler när andra bruk initierar utbildningar, både grundutbildningar och mer avancerade kurser.

På bruket i Roslagen har det skett stora förändringar, maskiner har stängts ner, antalet anställda är idag betydligt färre än för några år sedan och de som är kvar har i flera fall fått nya arbetsuppgifter. Snittåldern har höjts och pensionsavgångar finns runt hörnet.

– Det är ofta bra om de som är nya på befattningar går bredvid mer erfarna, men de får inte den tekniska bakgrunden till hur ventiler funkar och liknande, fortsätter han.

– Därför är det jättebra med en grundutbildning för den gruppen. Andra kan behöva avancerade vidareutbildningar.

De diskuterar den plattform som Sirius utbildningscentrum erbjuder.

Verkar jättebra

– Den verkar jättebra, säger Ulf Mattsson. Eftersom vi kan få svårt att få ihop eget folk till en utbildning är det bra om vi kan samordna med andra bruk med samma behov. En del av utbildningen kan ju vara gemensam, en annan del kan ju hållas på respektive bruk så alla får en känsla för sin egen maskin.

Anders Thorén ser ett stort behov av utbildning idag och många år framöver som en följd av de stora förändringar många tidningspappersbruk stått inför:

Bra upplevelse för operatören

– Vi har gått igenom ett stålbad där många unga försvann och de äldre som blev kvar nu går mot pensionsåldern. Det innebär ett behov av utbildning när vi snart måste ta in nya för att täcka upp vakanser. Men vi har inte råd att skicka tio på en gång utan kanske två-tre. Och då funkar en gemensam utbildning med andra bruk väldigt bra, det blir en bra upplevelse för operatören dessutom.

Sirius utbildningscentrum kan fungera som en anslagstavla för kurser, tror Anders och får medhåll av de övriga:

– Vi berättar vilka behov vi har och ser andras behov och kan samordna.

Många informationsmottagare

På Holmen Paper Hallsta AB har Elias Holmgren varit noga med att ha många informationsmottagare som får reda på vilka kurser som är på gång.

– Det är ju cheferna ute i verksamheten som ser behovet och kan larma mig, säger han.

Samtidigt betonar han att det inte är de enskilda cheferna som ska ansvara för att ordna kurserna, de bara larmar om behovet. Sedan är det HR-avdelningen som tar över samordningsansvaret med andra bruk för att hitta lämplig utbildningsleverantör och handla upp utbildningen.

holmen-taisto-1_dsc1350

Taisto Hautala är arbetsställets huvudskyddsombud och sitter i den lokala fackstyrelsen för Pappers. Han ser stora möjligheter med den nätbaserade mötesplatsen. ”Men det gäller att få verkstad av det”, säger han. 

– Helt rätt att satsa på branschgemensamma utbildningar, tycker Taisto Hautala, facklig styrelseledamot i Pappers och arbetsställets huvudskyddsombud på Holmen Paper Hallsta AB.

– Det gäller bara att få igång det, få snurr på verksamheten, säger han.

Idag är det operatörerna som är specialisterna, skiftchefen är mer ett stöd. Och då krävs att alla operatörer har den utbildning som krävs, menar Taisto som ser både stora pensionsavgångar och interna omplaceringar efter omstruktureringar som anledning till nysatsningar på utbildning av personalen.

– Satsar vi på kunskap höjer vi verkningsgraden på maskinerna. Utbildning är viktig, betonar Taisto.

Kontakt med andra som har liknande behov

Med utgångspunkt från brukens utbildningsbehov kan massa- och pappersbruk gemensamt skapa kontakt med andra med liknande behov. Med samordning ökar möjligheten att utbildningen blir av när behovet finns.

Sirius utbildningscentrum är en mötesplats på nätet där grundtanken är att bruk med gemensamma behov kan mötas på ett enkelt sätt.

– Vi sitter ju i samma båt och jobbar på liknande sätt på olika enheter, säger HR-generalist Elias Holmgren, på Holmen Paper Hallsta AB.

Samtidigt är det av stor vikt att det finns många informationsmottagare på varje bruk, personer i ansvarig ställning i produktionen som ser vilka kurser som är på gång och som känner de egna behoven.

På Elias Holmgrens arbetsplats finns idag cirka 370 anställda med ständigt behov av utbildningar för enskilda eller mindre grupper. Både omfattande grundutbildningar över flera månader och mindre som kanske bara innebär två dagar med en utbildningsleverantör.

– Vissa utbildningar klarar vi själva, andra blir svårare att köra igång för de fåtal personer som berörs, säger han.

Ett tiotal informationsmottagare

På bruket finns samtidigt ett tiotal informationsmottagare, skiftchefer, sektionschefer, personalledare och liknande. När behovet finns av grund- eller vidareutbildning kan de snabbt stämma av om samma behov finns någon annanstans.

Alternativet kan vara att vänta in en tillräckligt stor grupp inom det egna bruket, en väntan som kan bli flera år.

– Då kan det vara smart att lägga ut en förfrågan till andra bruk som kanske har liknande behöv, säger Elias.

Erfarenhetsutbyte ett mervärde

Tanken bakom Sirius utbildningscentrum är att massa- och pappersbruk med likartade utbildningsbehov ska kunna mötas och samordna utbildningen. Det innebär en möjlighet för operatörer att träffa kollegor på andra bruk.

– Det är ett erfarenhetsutbyte som innebär ett mervärde, säger Elias. Vi markerar att vi satsar på våra medarbetare, blir attraktiva på marknaden. Och får vi snurr på det här kanske vi kan sätta en standard för vad en grundläggande processteknisk utbildning ska innefatta.

– Vi vänder på perspektivet, säger Elias, som poängterar vikten av att sprida kunskapen om kommande kurser och möjligheten att initiera kurser inom företaget.

 

Teofil Krantz arbetar för Creando Training och jobbar med utbildning för operatörer inom massa- och pappersindustrin.

Han välkomnar idén där bruken själva pratar sig samman och initierar utbildning efter sina behov istället för att utbildningsföretagen enbart ringer runt och erbjuder:

– Det kan vi göra när det gäller helt nya kurser, men behöver man exempelvis utbildning om ånga och kondensat eller kanske flishantering anpassar vi oss. Det är inte lätt för ett bruk som kanske bara har behov av utbildning för två-tre personer per år. Då finns risken att de kan få vänta flera år, innan bruket fått ihop tillräckligt med deltagare.

– Kunskap är en färskvara och det här kan även underlätta för repetitionsutbildningar där vi får ett annat stuns i utbildningen och effektivare kurser när kursdeltagarna har förkunskaper och även kan dela erfarenheter, säger han.