sirius

Kläm- och skärskador

En allvarlig kläm- eller skärskada kan ge men för livet och negativt påverka både arbetsförmågan och livskvaliteten. Gör gärna en skyddsrond då och då med fokus på skär- och klämskador och åtgärda bristerna så långt det går. De flesta risker kan byggas bort eller åtminstone förebyggas.

Det finns särskilt stora risker för kläm- och skärskador vid arbete i närheten av rörliga maskindelar eller vassa föremål. En del skärskador beror på att fel sorts verktyg används för arbetet som ska göras, till exempel en morakniv när det skulle varit lämpligare att använda en avbitartång. Det handlar både om ordning och reda men även om rådande säkerhetskultur.

Regler

Regler kring användning och utformning av maskiner och kraven på säkerhet, gör att nya maskiner är mer skyddade jämfört med äldre. Detta innebär att man måste höja säkerheten så gott det går. Detta kan göras med skydd och andra tekniska eller organisatoriska lösningar, om man har en äldre maskinpark.

Förutom fysiska skydd ska det också finnas arbetsinstruktioner och rutiner för säkert arbete. Glöm inte riskerna för andra som kan vistas i riskområden, till exempel reparations- eller underhållsarbetare, entreprenörer med flera.

Statistik

Statistiken visar att många klämskador i branschen sker i rull- och omrullningsmaskiner. Dessa har varit föremål för Arbetsmiljöverkets inspektioner i delar av Sverige. SSG har tagit fram en rapport om klämskador i rullmaskiner med förslag hur man kan åtgärda riskerna, se rapporten under övrigt material.

För år 2013 registrerades det ungefär 50 klämskador med frånvaro och 35 stycken skador med frånvaro som klassats som ”kontakt med vasst föremål” i PIA-systemet.  Mer än hälften av klämskadorna medförde en sjukfrånvaro på fyra dagar eller mer, vilket indikerar att de inte var triviala. Antalet kläm- och skärskador utan frånvaro, så kallade nollskador, uppgick till drygt 200 stycken, vilket var ungefär en tiondel av samtliga nollskador som rapporterades in i PIA-systemet år 2013.

Övrigt material

Slutrapport om klämskador i rullmaskin
Statistiken visar att många klämskador i branschen sker i rull- och omrullningsmaskiner. SSG har tagit fram en rapport om klämskador i rullmaskiner med förslag hur man kan åtgärda riskerna.

Ladda ner rapporten här

Arbetsmiljöverkets material
Temasida om maskiner
Föreskrifter om användning av arbetsutrustning
Föreskrifter om maskiner
Broschyr arbete med truck
Broschyr säkra maskiner

DELA SIDAN