sirius

Vi utvecklar ledare och medarbetare

4 december, 2014

Inom Iggesunds Bruk står man inom tre år inför hundra pensionsavgångar. Ytterligare ett år senare försvinner femtio medarbetare. Inom tio år har varannan eller runt 430 anställda gått i pension.

Iggesund Olov Winblad 7554

– Det är en tung generationsväxlingsutmaning, säger Olov Winblad von Walter, sedan ett år brukschef vid Iggesunds Bruk som har en tydlig plan hur organisationen ska möta kompetens­tappet och samtidigt kunna öka effektiviteten.

För att möta denna utmaningen har Iggesunds Bruk tagit fram en ny organisation där man redan har en ny fabriksledning och redan tillsatt ett tjugotal nya sektionschefer.

– Vi är i ett tidigt skede, påpekar han. Men vi söker ett utvecklande ledarskap med en effektiv målstyrning.

– Och för att kunna utveckla vår produkt och fortsätta att kunna ta ut premiumpriser måste vi ha ett entusiasmerande och coachande ledarskap som bygger på delaktighet och som drar nytta av de kunskaper och resurser som vi redan har.

Iggesunds Bruk ligger under affärsområdet Iggesund Paperboard och tillverkar kartongprodukter för exklusiva förpackningar.

Idag arbetar drygt 850 personer vid anläggningen strax söder om Hudiksvall. Genomsnittsålder ligger på strax över femtio år.

– Vår kompetens ligger i människors kunskap och erfarenhet, betonar Olov Winblad von Walter.

Under året har avdelningschefer/sektionschefer sett över organisationsstrukturen för att stämma av mot den som ska finnas om tre år, den planperiod man idag överblickar och jobbar med. Den organisationen finns nu på papper och är förhandlad med de fackliga organisationerna.

I stort sett alla på tjänstemannanivå har fått söka sitt eget eller ett annat arbete på bruket, totalt 153 tjänster har annonserats ut, den enskilde har kvar sin anställning men får söka en befattning.

En strävan efter tydlighet

– Vi strävar efter en tydlighet när det gäller arbetssätt, roller och ansvar, säger Olov Winblad von Walter.

– Samtidigt vill vi att alla ska ha en helhetssyn där samarbete, mångkunnighet och flexibilitet är viktiga delar. Och vi har idag chefer som alla delar och arbetar efter samma värdegrund.

Samtidigt poängterar Iggesunds Bruk vikten av att utveckla ett tydligt medarbetarskap kring stolthet, ständiga förbättringar, ansvar, mod och engagemang med mera.

– Vi gör det genom att skapa en slags kulturell ledstång mot framtiden, armkrok ledare och medarbetare med gemensam drivkraft och gemensam kultur.

Han poängterar att mycket fungerat redan tidigare.

– Där ska vi inte förändra eller göra om, tvärtom ska vi föra in det som fungerar väl i hela organisationen.

Men han ser samtidigt många framgångsrika år som en orsak till att det nu krävs en genomlysning av hela organisationen:

– Vi har gjort så mycket rätt tidigare, det har gått bra. Men konkurrensen är hård och vi måste stärka vår effektivitet.

Arbetet har gått snabbt

Arbetet har gått snabbt internt. I april i år var den nya fabriksledningsgruppen klar. I mitten av maj var sektionscheferna utsedda, den 30 september var målorganisationen klar och förhandlad. Samtidigt började rekryteringen av första linjens chefer.

När linjeorganisationen nu börjar bli klar visar det sig att cirka hundra personer är övertaliga. Målet är att det ska hanteras genom naturlig avgång.

Parallellt skissar man på ett organisationsutvecklingsprogram där Iggesund involverat tre konsultföretag som ska ta fram förslag på program för alla ledare. En satsning som också ska löpa över tre år. En första workshop hölls i oktober. Idag finns ett färdigt ramverk för programmet.

Tanken är att skapa en kritisk massa för chefer/ledare med samma riktningsangivelse för att sedan jobba mot en kulturförändring inom hela företaget. Tanken är också att skapa ett mer utvecklande ledarskap som förmår att engagera medarbetare, skapa delaktighet som bygger på ansvar med bredare befattningar, högre kompetens med en systematisk kompetensutveckling.

Med hjälp av gap-analyser ska kompetensen och därmed också effektiviteten stärkas. Medarbetarnas kompetens och befogenheter är viktiga pusselbitar i en smartare organisation.

Iggesund började resan för ett år sedan när en referensgrupp sattes samman på tjugo personer, varav fem fackliga. Just nu är man mitt i språnget i en process med många utmaningar och förväntningar.

– Men förändring är också en risk, noterar Olov Winblad von Walter. Vi ska lyfta in säkra beteenden och sätta en kultur där vi tar hand om varandra, där vill vi också vara i framkant.

Stora omflyttningar

Martin Nyman är ordförande för Pappers och i det stora hela positiv till förändringen även om han har synpunkter på neddragningen. Han ser också att de stora avgångarna innebär stora omflyttningar inom skiftlagen, vilket kan skapa oro. Men han är nöjd med att kompetensöverföringen nu sker på ett strukturerat och systematiskt sätt, ”när många manår i kompetens försvinner” och att den fackliga organisationen fått gehör för en utökad bemanning på fibersidan.

– Vi har haft bra förhandlingar, trots att det totalt sker stora neddragningar i numerären, säger han.

Lars Bryngelsson är en av de nya sektionscheferna, Lars själv ansvarar för underhållssektionen vid massabruket där den nya organisationen kommer att bemannas med tre gruppchefer istället för dagens två.

Inte bara skruvat

– När vi tagit fram det nya sättet att jobba har vi inte bara skruvat på organisationen, säger han. Vi har också planerat utifrån ett blankt papper, vi har en teknikutveckling som innebär stora förändringar. Vi måste våga ta ansvar framåt och släppa in andra att ta chansen att påverka, pröva nya vägar.

Lars Bryngelsson poängterar två viktiga förutsättningar för att den pågående förändringen ska fungera:

– Dels hastigheten, vi har jobbat snabbt och delegerat. Det blir ofta inte bättre av att man filar för länge på detaljer. Dels öppenheten, här finns ingen dold agenda, alla involveras med utifrån samma förutsättningar.

I arbetet har han också diskuterat med närliggande avdelningar:

– Både ekonomi- och produktionsavdelningen har varit bollplank i vårt arbete.