sirius

Äldres kunskap och erfarenhet värdefull när Iggesunds Bruk effektiviserar

1 december, 2014

Med en pensionsavgång på 100 personer inom tre år, ytterligare femtio inom fyra år och totalt 450 medarbetare inom tio år står Iggesunds Bruk inför en stor utmaning. Kunskaper och erfarenheter försvinner när mångårigt anställda går hem.

Iggesund Linnea 7560a

För att ta tillvara på den kunskap som finns hos de äldre har bruksledningen utarbetat en plan där äldre systematiskt och strukturerat ska lämna över kunskap till yngre.

– Jag är mentor som projektledare åt en yngre kollega mitt sista år här, det känns som ett bra avslut för mig, mitt kunnande tas tillvara, säger 65-årige Ingemar Norberg som är ett stöd och ett bollplank åt kollegan Niklas Paulsson.

Över hela bruket pågår en organiserad kompetensöverföring. Leif Mattsson, med ett år kvar till sin pension och med över fyrtio år på bruket, ansvarar för beställning av rondeller, pluggar och plast. Viktiga detaljer för att processen ska flyta.

– Jag tror det skulle bli tufft om någon annan skulle ta över utan en överlappning, säger Leif.

Just nu lär han upp 27-åriga Linnea Hultin, operatör och serviceman som har en bakgrund från ekonomiprogrammet på Högskolan och som skiftgående operatör. Hon har ständigt med sig anteckningsblocket.

– Jag skulle missat mycket om jag inte fått den här chansen att följa Leif, säger hon. Han har så mycket kunskap som inte finns nerskrivet någonstans.

Tar tillvara kunskap

Från företagsledningen betonas vikten av att den kunskap de äldre besitter också tas tillvara.

– Men det är också viktigt att förmedla till de äldre som går hem att deras insats här har varit viktig, att vi ser kunnandet som värdefullt, säger Olov Winblad von Walter.

I den övertalighet som följer av den nya organisationen finns också möjlighet att utnyttja de äldre och frigöra resurser för systematisk kompetensutveckling av de yngre på Iggesunds Bruk.

Pär Eriksson, HR-specialist, förklarar:

– Dels har vi den direkta kompetensöverföringen från en person till en annan. Dels kan vi utnyttja blivande pensionärer som en resurs när yngre kompentensutvecklas genom utbildning och liknande. Vi har också, fortsätter Pär Eriksson, tittat på möjligheten att använda de äldre som är duktiga pedagoger som en länk mellan erfarna och duktiga operatörer och nyblivna operatörer.

Tanken är att de som har den unika förmågan att kunna lära ut ska finnas med som en resurs när de nyblivna ska ta del av äldres kunskaper.

– Vi kommer att ha mycket hjälp av blivande pensionärer som tidigare tyvärr ibland kunde känna sig på undantag den sista tiden här, säger Pär Eriksson.